KAN TAHLİLLERİ HEMOGRAM
Hemogram olarak adlandırılan ince­leme alyuvar ve akyuvar sayılarının be­lirlenmesine, hemoglobin miktarının öl­çülmesine ve akyuvar formülünün çıka­rılmasına dayanır.

NORMAL DEĞERLER
Normal değerler alyuvarlar için mm3te 4,5-5 milyon, akyuvarlar için mm3te 5-8 bindir.
Her alyuvardaki hemoglobin mikta­rını belirten alyuvar değeri (alyuvar sa­yısı ve hemoglobin arasındaki ilişki) 0,8-1,1’dir. Akyuvar formülü değişik tipteki akyuvarların, toplam akyuvar sa­yısına oranıdır. Normal akyuvar formü­lünde nötrofil granülosit yüzde 55-70, eozüıofü yüzde 1-2, bazofil yüzde 0,5-1, lenfosit yüzde 25-35, monosit yüzde 6-8 oranındadır. Hemogram kandaki hemoglobin miktan hakkında dolaylı bilgi sağlar. Doğrudan hemoglobin Ölçümü, yanılma payı daha az olan kimyasal yöntemlerle ya da optik yöntemlerle yapılır. 100 mi kandaki hemoglobin miktarı, o kanın oksijen taşıma kapasitesinin göstergesi­dir. Hemoglobin düzeyi düşük olduğun­da kansızlık tanısı söz konusudur. He­moglobin miktan 100 ml’de gram ola­rak ifade edilir.

Alyuvar hacminin kan hacmiyle iliş­kisini değerlendiren incelemeye hema-tokrit adı verilir. Bu incelemede kan Ör­neği ölçeklendirilmiş test tüpüne konur ve santrifüj edilir. Alyuvarlar tüpün di­bine çökerken plazma üstte kain-. Tüp­teki işaretlere bakılarak, çöken alyuvar kütlesinin tüpteki toplam kan hacmine oranı belirlenir.

Hemogram incelemesiyle elde edi­len alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı ve hematokrit değerleri, kansızlık tanısınm daha da kesinleştirilmesinde ve bazı alyuvar özelliklerinin belirlenme­sinde son derece yararlı bilgiler sağlar. Bu bilgilerden ilki hematokrit değerinin alyuvarlar sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama alyuvar hacmidir (OAH). İkincisi her alyuvarın içerdiği ortalama hemoglobin miktarıdır. Ortala­ma alyuvar hemoglobini (OAHb) denen bu değer, 100 mi kandaki hemoglobin miktarının alyuvar sayısına bölünme­siyle elde edilir. Üçüncüsü ise 100 mi kandaki hemoglobin miktarının hema­tokrit değerine bölünmesiyle elde edi­len ortalama alyuvar hemoglobin yo­ğunluğudur (OAHbY).

Alyuvarların biçimsel özelliklerine göre sınıflandırılan kansızlık hastalıkla­rı OAH, OAHb ve OAHbY değerlerine göre üç büyük alt gruba ayrılır: OAHbY’nin normal, OAH ve OAHb1 nin yüksek olduğu makrositer kansızlık­lar; OAH ve OAHb’nin düşük, OAHbY’ nin düşük ya da normal olabildiği mikrositer kansızlıklar; üç değerin de nor­mal olduğu normositer kansızlıklar.